เปิดตัวรายงาน: กีฬาเพื่อการพัฒนา – ถนนสู่หลักฐาน

เปิดตัวรายงาน: กีฬาเพื่อการพัฒนา – ถนนสู่หลักฐาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรจำนวนหนึ่ง ตั้งแต่ผู้ให้ทุนและองค์กรจัดส่ง ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระหว่างรัฐบาล ได้ลงทุนเวลาและทรัพยากรในการประเมินผลกระทบของแนวทางกีฬาเพื่อการพัฒนา (SfD) เพื่อให้เข้าใจหลักฐานที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้มากขึ้น สำนักเลขาธิการเครือจักรภพและมูลนิธิ 

Laureus Sport for Good ได้มอบหมายงานวิจัยชิ้น

หนึ่งเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบฐานหลักฐานที่รายงานของการแทรกแซง SfD ที่เน้นเยาวชนและการแทรกแซงการพัฒนาเยาวชนที่ไม่ใช่กีฬาใน สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 6 แห่ง ซึ่งแสดงถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง พัฒนาการและประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย: เคปทาวน์ ฮ่องกง ลอนดอน มุมไบ ไนโรบี และนิวออร์ลีนสระเบียบวิธีผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คุณภาพของหลักฐาน SfD ในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั้ง 6 แห่งได้รับการประเมินโดยเน้นเฉพาะในสี่ประเด็นหลัก: การทำงานร่วมกันของชุมชน การศึกษา; การจ้างงาน; และสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งนี้ทำให้สามารถประเมินอย่างมีข้อมูลว่าการแทรกแซงของ SfD มีส่วนช่วยชุมชนในวงกว้าง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสร้างอย่างไร ตลอดจนการวิเคราะห์ช่องว่างที่มีอยู่ในฐานหลักฐานของ SfD

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญการวิจัยพบว่าแนวทาง SfD มักจะแยกออกจากการพัฒนาเยาวชน “โดยทั่วไป” และการพูดคุยเกี่ยวกับ SfD ว่าเป็นแนวทางที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงในการพัฒนาเยาวชนนั้นเป็นการแยกที่ไม่จำเป็น การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการทำงานไปสู่ความคิดริเริ่มที่มีการพัฒนาเยาวชนในวงกว้างและการแทรกแซงนโยบายทางสังคมเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลมากกว่า และผลของ SfD นั้นได้รับการปรับปรุงผ่านความคิดริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อมีส่วนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สร้างขีดความสามารถของสถาบัน และมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนอย่างแข็งขันการวิจัยได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย (ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย ผู้ให้ทุน และผู้กำหนดนโยบาย) เกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างฐานหลักฐาน SfD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานรับรอง

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดูโดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวมแล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนกีฬาที่ใหญ่ขึ้นจะเผชิญกับการระดมทุนที่ลดลงและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับ

ความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการลงทุนตามเป้าหมายและความเข้าใจใน PYD เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มี

ความกระตือรือร้น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ระดับ m eso การฟื้นฟูชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการรวมเป็นพื้นที่โฟกัสบางส่วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น NPO และโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่มี โปรแกรมจะต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ที่ m icro -ระดับ โปรแกรม PYD ตามหลักฐานสามารถสะท้อนกลับ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเนื้อหาทางจิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในชีวิต